Phân tích cuối ngày đối với Vàng 10-07-2020


Economy analysis


giá p quan trọng để giữ trên 1770,00 để tiếp tục tăng dự kiến.