AUDUSD hoàn thành mô hình tiêu cực - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ đường hỗ trợ của nêm tăng và nằm dưới nó, để kích hoạt kịch bản tiêu cực trong ngày, trên đường đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 0,7100 và mở rộng đến 0,6964.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được kỳ vọng trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 0,7200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm