Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 14-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tác động tiêu cực lên đường hỗ trợ của nêm tăng, trong khi stochastic tiếp tục cố gắng hỗ trợ mức hỗ trợ đã đề cập, để giữ giá bị giới hạn giữa các mức xác nhận xu hướng được thể hiện bằng mức hỗ trợ 0,7160 và mức kháng cự 0,7230, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi giá có thể vi phạm một trong các mức đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập