EURJPY chuyển sang xu hướng giảm - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành sóng tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, đã đẩy giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ 124,20 và nằm trong đường giảm giá bằng cách chạm 123,65.

Tiếp tục dao động dưới mức hỗ trợ bị phá vỡ tại 124,25 cho phép chúng tôi kỳ vọng hình thành các giao dịch tiêu cực mới, cố gắng thoát khỏi mức hỗ trợ 123,40 và mở rộng giao dịch sang các giao dịch tiêu cực bổ sung bắt đầu ở mức 122,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 124,20 và 123,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm