Giá đồng chuẩn bị giảm - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường giảm giá của Đồng vì nó vẫn ổn định tiêu cực dưới ngưỡng 3.1070, ngoài các tín hiệu xung lượng tiêu cực ngẫu nhiên bằng cách thoát ra khỏi vùng quá mua.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các nỗ lực giảm giá, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tiêu cực nằm ở khoảng 2.9800, sau đó đạt đến mức trung bình động 55 tại 2.8520.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1000 đến 2.9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm