Cập nhật: EURUSD phá vỡ đường hỗ trợ của kênh


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch với mức tiêu cực mạnh để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và đạt đến mức hỗ trợ quan trọng 1.1720, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức đã đề cập sẽ ngăn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và đẩy giá chuyển sang giảm.