Cập nhật giữa trưa cho Silver 13-10-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra mức 25,06 và giá cần phải giải quyết dưới mức này, để giữ kịch bản xu hướng giảm cho ngày hôm nay, chờ đợi tiếp tục giao dịch tiêu cực mà mục tiêu mức 23,60 ban đầu, lưu ý rằng việc vi phạm 25,06 sẽ dẫn đến giá tiếp tục sóng tăng trong kênh tăng xuất hiện trong hình ảnh và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 26.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm