Bạch kim lặp lại những nỗ lực tiêu cực - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục hình thành sóng tiêu cực, việc tận dụng sự ổn định tiêu cực thường xuyên dưới ngưỡng cản 920,00, đồng thời thu thập thành công xuống dưới đường trung bình động 55 sẽ cho phép giá thu thập động lượng tiêu cực mới để tăng cơ hội tiếp cận các trạm tiêu cực xung quanh 825,00 tiếp theo là chạm tới mức hỗ trợ chính 725,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 900,00 đến 825,00

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm