Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 10-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với sự tích cực bình tĩnh ngay bây giờ để gợi ý tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, vì nó có động lực tích cực thông qua stochastic, chờ tăng thêm để truy cập 0,7064 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,6870.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,6890 hỗ trợ và 0,7000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish