Bạch kim dao động dưới ngưỡng cản - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Không có thay đổi đối với đường giảm giá điều chỉnh của giá Bạch kim do tính ổn định tiêu cực thường xuyên của nó dưới ngưỡng 920,00, để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu tiêu cực ở mức 825,00, tiếp theo là 770,00.

Ngoài ra, lưu ý rằng dao động ngẫu nhiên liên tục dưới mức 50 sẽ làm tăng cơ hội sớm thu thập động lượng tiêu cực bổ sung, cho phép giá đạt được các mục tiêu tiêu cực đã đề xuất trước đó.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm