Giá bạc vượt mục tiêu - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 25,06 và phá vỡ nó để giải quyết trên mức hiện tại, hỗ trợ cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày, để hướng tới việc thử nghiệm khu vực 26,00 trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được đề xuất trên cơ sở trong ngày, lưu ý rằng việc phá vỡ 25,06 và giữ dưới mức đó sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá giảm trở lại và hướng tới mức 23,60 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,50 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng