USDCAD đạt được mục tiêu thứ hai - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công để đạt được mục tiêu thứ hai của chúng tôi gần 1.3100, tìm thấy hỗ trợ tốt ở đó và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình hai đỉnh mà chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy giá đạt được nhiều hơn giảm trong các phiên sắp tới, để mở rộng mục tiêu tiêu cực về mức 1.3035, tiếp theo là 1.2960.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, lấy xem xét rằng sự ổn định của mức 1,3110 trước áp lực tiêu cực sẽ đẩy giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng bắt đầu bằng thử nghiệm 1,3240 và có thể kéo dài đến 1,3362.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3070 và kháng cự 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm