Cập nhật giữa trưa cho Silver 09-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp các giao dịch tích cực bình tĩnh kể từ buổi sáng, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, chủ yếu chờ kiểm tra 25,06, nhắc nhở bạn rằng giữ trên mức 23,60 và 23,25 rất quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng