Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 08-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cung cấp giao dịch tích cực ngay bây giờ để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 43,00, đồng thời yêu cầu lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi việc vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất trong các báo cáo cuối cùng của chúng tôi và đẩy giá đạt được mức tăng mới 46,43, trong khi giữ dưới mức bắt buộc để tiếp tục xu hướng giảm, các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ 41,55 để mở đường cho việc hướng đến 40,00 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm