Cập nhật giữa trưa cho Silver 08-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực vượt qua mức 24,00 và cố gắng giải quyết trên mức đó, điều này đòi hỏi bạn phải lưu ý trong giao dịch sắp tới, nơi việc xác nhận vi phạm sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất và dẫn đến giá đảo chiều trong ngày cơ sở để truy cập các mức 24,50 rồi 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực tiêu cực mới nào, trong khi giá cần giao dịch dưới 23,60 một lần nữa để củng cố cơ hội phục hồi hướng tới mức 22,13, đại diện cho mục tiêu chính cho làn sóng giảm giá đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,00 và kháng cự 24,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm