Bạch kim lặp lại những nỗ lực tiêu cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm bằng biến động cuối cùng của nó dưới mức trung bình động 55 và sự ổn định của ngưỡng cản tại 920,00 và stochastic đạt đến mức 20 sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tiêu cực, để duy trì chờ đến các trạm chính bắt đầu lúc 830,00 chạm đến hỗ trợ quan trọng tại 727,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 900,00 đến 830,00

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm