Giá đồng dao động dưới ngưỡng kháng cự - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Mặc dù giá Đồng phục hồi tích cực, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định tiêu cực của nó, tùy thuộc vào mức kháng cự mở rộng đến 3.0800 cho ngày hôm nay, sự mâu thuẫn giữa các chỉ số chính có thể buộc giá phải trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực và tiếp tục dao động đi ngang, để giới hạn giao dịch giữa ngưỡng kháng cự hiện tại và mức 2.9200.

trong khi thu thập xung lượng tiêu cực và đạt dưới mức 2.9200, sẽ xác nhận sự sẵn sàng ghi thêm các mục tiêu tiêu cực , dự kiến ​​đạt 2,8400 và 2,7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0800 đến 2,9200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động