Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 07-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực nhằm cố gắng tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, chờ phá vỡ 39,30 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu từ 37,45 và kéo dài đến 36,10, nhắc bạn rằng quan trọng là giữ dưới 39,90 để tiếp tục giảm dự kiến.