Phân tích cuối ngày cho Vàng 07-10-2020


Economy analysis


Giá vàng dừng tại đường EMA50, tạo áp lực tiêu cực tốt đối với giá, để hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1860,80, trong khi để đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1901,80 và quan trọng nhất dưới 1915.00.