GBPJPY hình thành kênh tăng giá nhỏ - Phân tích - 7-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành kênh tăng giá nhỏ gần đây để xác nhận tình cảm của nó bằng sự thống trị của xu hướng tăng điều chỉnh tạm thời và nhận thấy sự ổn định của nó trên đường hỗ trợ 136,00 ngay bây giờ, để tăng cơ hội tiến tới 137,40 theo sau là 138,35 trên cơ sở trung hạn .

Mặt khác, cố gắng thu thập thông tin xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại và giải quyết bên dưới nó sẽ hủy bỏ tổng quan tích cực tạm thời và bắt đầu hình thành các giao dịch giảm giá để gia hạn nỗ lực đạt 135,00 và 133,75 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,00 đến 138,35

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng