Giá đồng không có biến động - Phân tích - 6-10-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường giảm giá của Đồng cho đến thời điểm này, do sự ổn định tiêu cực thường xuyên của nó dưới ngưỡng kháng cự 3.0600, trong khi giao dịch đi ngang trong ngày được gây ra bởi động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ báo chính, điều này chặn các nỗ lực tiêu cực và buộc giá để ổn định gần 2,9600.

Tiếp tục mức tiêu cực đã đề xuất trước đó đòi hỏi sự ổn định liên tục dưới mức kháng cự đã đề cập, bên cạnh việc thu thập động lượng tiêu cực để quản lý để đạt được các trạm tiêu cực tại 2,8300 và 2,7600 các cấp.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0100 đến 2.8330

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm