Cập nhật giữa trưa cho Vàng 05-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tiêu cực mới di chuyển khỏi mức 1901,80, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, nhắc bạn rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1877,00 và kéo dài đến 1860,80, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có giá trị với điều kiện là giá ổn định dưới 1901,80 và quan trọng nhất là dưới 1911,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1915,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm