Bạch kim lặp lại các lần đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim giữ mức ổn định tiêu cực dưới mức 920,00, để củng cố kỳ vọng giảm giá của chúng tôi trong giao dịch giai đoạn gần và trung bình, việc cố gắng giá xuống dưới mức trung bình động 55 sẽ làm tăng cơ hội nhắm mục tiêu các mức tiêu cực tại 830,00 đạt đến hỗ trợ quan trọng tại 727,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 830,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá