Giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá vàng không thể giữ được lâu trên mức 1901,80, vì nó phải đối mặt với rào cản kháng cự vững chắc tại 1911,00 buộc nó phải phục hồi theo hướng giảm và giải quyết dưới mức đầu tiên, điều này kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm trong ngày, mục tiêu 1877,00 theo sau là 1860,80 là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay và giá cần phải phá vỡ 1895,00 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu đã đề cập, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới các mức 1901,80 và 1911,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1915,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm