USDCAD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá và cố định dưới nó sau khi kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, hỗ trợ sự tiếp tục của tổng quan giảm giá của chúng tôi, được củng cố bởi đường EMA50 và tiêu cực ngẫu nhiên, chờ hướng tới mức 1.3150, tiếp theo là mức 1.3100 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc giữ ở mức dưới 1,3362 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì vi phạm nó sẽ đẩy giá phục hồi một lần nữa và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 1,3460 và mở rộng lên 1,3612.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3320.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm