Phân tích cuối ngày cho Vàng 02-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công 1901,80 và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo cuối cùng của mình, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tích cực tiếp theo nằm ở 1934,86.