Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 02-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực bình tĩnh không được khuyến khích di chuyển khỏi mức 0,7190, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7100, tiếp theo là 0,6964, trong khi đạt được chúng yêu cầu giữ dưới 0,7190.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm