Bạch kim đạt được động lực mới - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã đạt được động lượng tiêu cực mới do thu thập thông tin ngẫu nhiên dưới mức 50, để củng cố tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, phụ thuộc vào sự ổn định của 920,00.

Chúng tôi kỳ vọng hình thành sóng tiêu cực để giảm xuống dưới mức trung bình động 55, tiếp theo là bắt đầu ghi các mục tiêu chính ở mức 820,00 và 730,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 830,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm