Phân tích cuối ngày cho EURUSD 01-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh nhằm cố gắng di chuyển khỏi mức 1.1720, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.1780, tiếp theo là 1.2011 là các trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1,1720 để tiếp tục tăng được đề xuất.