Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 01-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công mức 39,90, điều này cho thấy đầu giá có khả năng đi đến đường hỗ trợ của phạm vi đi ngang tại 39,15, để giữ kịch bản đi ngang chiếm ưu thế trong giao dịch trong ngày cho đến khi giá xác nhận phá vỡ hỗ trợ đã đề cập hoặc vi phạm ngưỡng kháng cự 40,58 để phát hiện rõ ràng các mục tiêu tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,80 và mức kháng cự 41,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang