Phân tích cuối ngày cho Vàng 30-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng trở lại từ các khu vực gần 1880,00 để kiểm tra 1901,80 một lần nữa, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá đạt được mức tăng mới và nhắm mục tiêu vào các khu vực 1911,00 ban đầu, trong khi việc củng cố dưới đây sẽ giữ mức tiêu cực kịch bản hợp lệ, mục tiêu là 1877,00, tiếp theo là 1860,90 cấp.