Không có thay đổi nào về đường đi của giá Đồng - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Mặc dù giá Đồng giao dịch chậm trong giai đoạn trước, nhưng nó vẫn ổn định trong xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định của rào cản ở mức 3.0250, sự mâu thuẫn giữa các chỉ số chính giải thích cho việc giá đầu hàng với biến động đi ngang, để tiếp tục chờ đợi để thu thập lại động lượng tiêu cực, sau đó bắt đầu ghi lại các mục tiêu bằng cách đạt 2.8800 và 2.7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0250 đến 2.8800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm