Giá vàng đạt mục tiêu - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1901,00 và ổn định gần nó, bắt đầu cung cấp các tín hiệu phục hồi giảm giá tiềm năng, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mức đã đề cập, điều này khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi nhận được tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn cho lần tiếp theo xu hướng mà chúng ta sẽ nhận được thông qua việc vi phạm mức kháng cự 1901,00 hoặc phá vỡ mức hỗ trợ 1890,00.

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung đạt đến mức 1934,86, đồng thời phá vỡ mức hỗ trợ sẽ tác động vào giá để giảm một lần nữa và hướng tới mức hỗ trợ chính 1860,90 một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1915,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng