Cập nhật: EURUSD cố gắng phục hồi


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng lên rõ ràng để tấn công mức 1.1720, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn và cố gắng quay trở lại mức tăng chính theo dõi, trong khi củng cố bên dưới, nó sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1540.