Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 29-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra đường xu hướng tăng xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 43,00 để hướng tới 43,84 là trạm tiếp theo, nhắc bạn rằng giữ trên 42,17 là điều quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,14 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng