Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 29-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực hướng tới sự kiểm tra tiềm năng đối với các khu vực hỗ trợ của phạm vi đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, để tiếp tục cho thấy sự đi ngang giữa mức hỗ trợ 39,34 và mức kháng cự 40,58 cho đến khi giá vượt qua một trong các mức đã đề cập sau đó bằng cách phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

Để xem lại chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 41,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang