Các hợp đồng cà phê tương lai lặp lại kiểm tra mức hỗ trợ - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Giá cà phê vẫn bị ảnh hưởng bởi những áp lực tiêu cực lặp đi lặp lại, để đạt đến mức hỗ trợ quan trọng tại 107,90, sự ổn định của hỗ trợ hiện tại duy trì đề xuất tăng giá của chúng tôi, mục tiêu mức 1140,00 ban đầu, đạt mức 119,00 khi nó tạo thành mức điều chỉnh Fibonacci 23,6%.

việc tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực và chạm tới dưới mức hỗ trợ hiện tại xác nhận việc lấy lại xu hướng giảm bằng sự ổn định của nó trong các mức của kênh giảm, điều này khiến chúng tôi thích hình thành giao dịch tiêu cực mạnh có thể thúc đẩy nó sẽ đạt 104,60 và 98,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 810,00 đến 915,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng