Giá đồng tiếp tục tăng tích cực - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào về giao dịch của giá Đồng cho đến thời điểm này, do sự dao động của nó xuống mức giảm dưới ngưỡng 3.0200 và dao động ngẫu nhiên dưới mức 50, khiến chúng tôi kỳ vọng sẽ thu thập thêm động lượng tiêu cực cho phép giá tiếp tục hình thành giao dịch tiêu cực, đến mục tiêu 2,8800 và 2,7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0200 đến 2.8800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm