Giá vàng kích hoạt kịch bản tích cực - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Giá vàng xác nhận vi phạm mức 1877,00 sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, điều này kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trong ngày, chủ yếu hướng tới kiểm tra mức 1901,80 và nó có thể mở rộng để kiểm tra đường hỗ trợ ngang bị phá vỡ trước đó biến thành Mức kháng cự quan trọng hiện tại là 1911,00.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1877,00 và giữ dưới mức nó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1911,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá