GBPUSD hoàn thành mô hình tích cực - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã xác nhận vi phạm 1,2815 sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, để hoàn thành việc hình thành mô hình hai đáy mà chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy giá kiểm tra mức 1.3000 như một mục tiêu tích cực chính.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi việc di chuyển trên đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2815 và giữ dưới mức nó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 1.2705.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2750 và kháng cự 1.2930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng