Phân tích cuối ngày đối với Vàng 09-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực ngay bây giờ để hướng tới thử nghiệm tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng dài 1766,00 mức độ vẫn còn nguyên, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu từ 1825,00 và mở rộng đến 1855,00.