Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 28-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để tấn công 42,00, nhưng nó cố gắng phục hồi ngay bây giờ, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi nhận được hỗ trợ tích cực bởi stochastic và giá cần phải phá vỡ 42,17 để củng cố cơ hội hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu ở mức 43,00 tiếp theo là 43,84, trong khi đạt được chúng yêu cầu giữ trên 42,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,84.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng