Cập nhật giữa trưa cho Vàng 28-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tiêu cực để phá vỡ mức 1860,90 và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này cho thấy đầu giá sẽ đạt được mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, nhưng chúng ta cần đóng cửa hàng ngày dưới mức đã đề cập để xác nhận hướng tới 1794,85 đại diện cho mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến khi xác nhận việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đã đề cập hoặc vi phạm ngưỡng kháng cự 1877.00, sau đó phát hiện rõ ràng các mục tiêu tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1830.00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

< div>