Phân tích cuối ngày cho EURUSD 09-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục từ chối tiếp cận hỗ trợ chính 1.1270 và miễn là giá vượt quá mức này, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 1.1420.