Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 09-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch chặt chẽ và yếu hơn, và vẫn nằm trong khoảng từ 42,25 đến 43,38, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi vi phạm một trong các mức này và phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo, chúng tôi đã giải thích trong báo cáo buổi sáng .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 44,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập