Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 09-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục di chuyển trong vòng theo dõi chặt chẽ, do đó, không thay đổi tính trung lập của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo thông qua việc vi phạm mức kháng cự 40,80 hoặc phá vỡ hỗ trợ 39,90.

< p> Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập