Cập nhật giữa ngày cho Bạc 09-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tăng mạnh để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 18,93 và cố gắng vi phạm nó, điều này hỗ trợ cơ hội mở rộng làn sóng tăng giá trên cơ sở ngắn hạn, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 19,64, để giữ xu hướng tăng chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ 18,38 sau đó là các mức 18,05 và cũ hơn dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,70 và kháng cự 19,20.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish