Cisco vi phạm hỗ trợ hiện tại - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco cảm thấy 2,64% trong phiên trước, phá vỡ mức hỗ trợ 38,55, tương ứng với tỷ lệ 61,8% của các mức thoái lui Fibonacci cho một làn sóng tăng dần trong trung hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, cùng với tiêu cực tín hiệu từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ bị lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 36,16, tương ứng với tỷ lệ 76,4% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm