Cập nhật giữa trưa cho Silver 24-09-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra mức 22,13, biến thành mức kháng cự chính sau khi phá vỡ trước đó, lưu ý rằng giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, vì việc phá vỡ nó sẽ đẩy giá kiểm tra mức quan trọng nhất ngưỡng kháng cự tại 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào, trong khi mục tiêu tiếp theo của sóng giảm dự kiến ​​nằm ở 20,31.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 21,00 hỗ trợ và 23,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm