Giá đồng giảm xuống dưới mức hỗ trợ - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá đồng đã đầu hàng trước những áp lực tiêu cực lặp đi lặp lại, để nhận thấy sự hình thành sóng giảm mạnh chạm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng giá tại 3,0050, chịu một số khoản lỗ khi đạt mức 2,9325.

sự tiếp tục việc cung cấp động lượng tiêu cực bởi sự ổn định ngẫu nhiên gần mức 20 sẽ cung cấp thêm động lượng âm, khiến chúng tôi muốn đạt đến 2,8800 và 2,7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9900 đến 2,8800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm